Clicky

KVKK – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 1. Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.
 2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanunun 7. Maddesinde maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. E-bülten abonelerimizin e-mail adresleri, abonelik formlarımızdan ve internet üzerinden toplanmakta ve güncellenmektedir. Abonelerimizin e-mail adreslerine belirli periotlarla e-bültenler gönderilmektedir. Abonelerimiz dilediklerinde maillerine gönderilen “e-bülten içeren e-mailleri tekrar almak istemiyorsanız tıklayınız.” ibaresine tıklayarak gönderimlerden çıkma hakkına sahiptirler. OAPGD, e-bülten abone bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır. E-mail gönderimlerinde abonelerin güvenliği amacı ile kişisel bilgileri talep edilmemekte ve toplanmamaktadır. Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen hakları kullanmak istediğiniz takdirde; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep ettiğiniz haklarınıza yönelik açıklamaları içeren dilekçenizi, ıslak imzalı olarak OAPGD nin merkezine bizzat teslim edilebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz. 

Yukarıda yazılı aydınlatma metnini okudum ve anladım

İsim – soyisim                                İmza                                      Tarih

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Onay Formu

OAPGD ile paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin  OAPGD tarafından veya OAPGD ile işbirliği içinde yapılan etkinliklere veya eğitimlere katılım ya da herhangi başka bir nedenle kurduğum ilişki, kapsamında; kurduğum ilişkinin amacı ile bağlantılı elektronik araçlar da dahil olmak üzere her türlü iletişim aracı ile bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, dâhil olduğum faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi için, idari veya adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması için ve istatistiksel veya bilimsel araştırma için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum.

OAPGD ile kurduğum ilişki nedeniyle elde edebileceğim kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği hukuka uygun olarak ve açık rıza ile elde etmeyi, korumayı, işlemeyi, aktarmayı; açık rıza olmadan veya hukuka aykırı olarak elde ettiğim kişisel verileri derhal silmeyi ve durumu OAPGD Kişisel Veri Sorumlusu’na bildirmeyi; aksi durumun tespiti halinde verileri ihlal edilenler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve sair idari ve yargı organlarınca bir yaptırım uygulanması ve OAPGD nin zararının doğması halinde bu zararı gidermeyi, böyle bir durumda aynı zamanda cezai sorumluluğun da tarafıma ait olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İsim – soyisim                                İmza                                      Tarih

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...