Clicky

Demokratikleşme, Anayasa, Hukuk ve Adalet – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Demokratikleşme, Anayasa, Hukuk ve Adalet

Demokratikleşme Masası

Demokratikleşme masamız, ülkenin bugün içinde bulunduğu sorunlu alanları tüm yönleriyle analiz ederek ve en uygun çözüm yollarını ortaya koyarak toplumun demokratikleşme
çabalarına önemli katkılar sağlamayı öngörmektedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu daha demokratik ve özgürlükçü anayasanın hazırlanmasında,Masamızın çok değerli üyelerinin katkılarıyla taraf olmaya hazırız.

Bu amaçla öncelikle olarak masamız, hem Anayasa hem de Siyasal Partiler ve Seçim yasa çalışmalarıyla ilgili aynı anda ve birden fazla grup oluşturarak çalışma başlatılması gerektiğini düşünmektedir.

Bu çalışmalarda diğer ülkelerdeki anayasa ve seçim yasaları incelenecek, ayrıntılar yerine olabildiğince ana ilkeler saptanacaktır. Siyasi Partiler Yasası çalışmalarının özünün “Parti İçi Demokrasi” olduğu gözden kaçırılmadan, özellikle iç işleyişi ve tüzüğü antidemokratik olan partiler için bu yakıcı sorunun giderilmesi amacıyla çözüm odaklı öneriler geliştirilecektir.

Demokratikleşmenin parti içi demokrasiden geçtiği gerçeği karşısında “Parti İçi Demokrasi” yi partilerden önce demokrasimizin sorunu olarak görerek çalışmalarımızı yapacağız.
Bir ülkede demokrasinin sağlıklı işlemesinin ana koşulu çağdaş anlamda bir seçim düzenidir. Demokratik standardı sınırlı ülkelerde işbaşına gelen iktidarlarca, seçmen önünde güven
kaybına uğradıklarında öncelikli olarak seçim yasalarında değişiklik yoluna başvurulmaktadır. Seçim yasaları, fuarlarda kısayı uzun, şişmanı zayıf gösteren kahkaha aynalarına dönüştürülmektedir. Bu nedenle kalıcı ve sağlıklı bir yasaya her zamandan çok ihtiyaç bulunmaktadır.

Bağımsız yargı, her bireyin ve ister iktidarda olsun ister muhalefette olsun her siyasetçinin güvenle sığınacağı limandır. Yargının bağımlı hale getirilen üç ayağından ikisi olan Hakimler
ve Cumhuriyet savcıları ile bağımlı hale getirilmeye çalışılan avukatların yeniden tam bağımsız yapıya kavuşmalarını sağlayacak düşünsel çalışmalarda masamız tarafından hızla
yapılacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Masamız, ülkemizin kanayan yarası haline gelen kadının insan hakları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin ihlali ile ilgili konularda AİHM kararları çerçevesinde yapacağı
çalışmaları da etkin biçimde kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini düşünmektedir. Yasa izleme grubu ile önemli kanun değişiklikleri ile ilgili değerlendirmelerimiz kamuoyu ile
paylaşılarak bir farkındalık yaratmak ve bilgilendirme fonksiyonunu yerine getirmek Masamızın hedefleri arasındadır. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin uygulamalarına bakıldığında bu sistemin istenilen amaca hizmet etmediği ve şikayet edilen konuların çözümünde yeterli olmadığı görülmüştür.

Masamız, çağdaş ülkelerle bütünleşmek ve tek kişi üzerine yüklenen idari yükün kaldırılarak bu görevin TBMM’ye verilmesi amacıyla parlamenter sisteme geçisin formülleri üzerinde
çalışacaktır.

Yılların verdiği tecrübelere ve birikime dayalı oluşmuş olan bazı Devlet kurumlarının birleştirilmesi ve bazılarının kaldırılmış olması daha etkin ve verimli bir kamu hizmetinin verilmesini kolaylaştırmamıştır. Merkez Bankasının ve denetim birimlerinin yapılarında gerçekleşen değişikliklerle bağımsızlıklarının yok edilmesi ve Devlet Personel Başkanlığının
kaldırılması örnek olmak üzere yeni yapılandırmalarda mevcut sorunlar çözülememiş aksine yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Yine basılı ve görsel medyanın bağımsız ve her türlü etkiden
uzak yayıncılık yapamadığı bir ortamda halkın haber alma özgürlüğünden de bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Demokratikleşme masası olarak, ülkemizin ve insanlarının daha refah içinde ve huzurlu bir şekilde yaşaması, devlet yönetiminde karar alma süreçlerine katılması, özgür haber alma ve
bilgilenme hakkının sağlanarak düşüncelerini özgürce açıklayabilme hakları gibi sistemin aksayan yanlarına ilişkin tespitlerimiz ve buna ilişkin önerilerimizi ortaya koyma adına
çalışma yapmak öncelikli hedeflerimizdir. Bunlar ve benzeri demokrasi sorunu olabilecek güncel gündem konuları ile demokrasinin gereği yapılması gerekenleri, yapacağımız yayınlar dışında, bir kısım demokratik kitle örgütleriyle işbirliği içerisinde planlayacağımız eğitim seminerleri, paneller, açık oturumlar ve konferanslar yoluyla toplum ile buluşturmayı da amaçlıyoruz.

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...