Clicky

Tüzük – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Tüzük

ORTAK AKIL POLİTİKA GELİŞTİRME DERNEĞİ
(ORTAK AKIL) TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I – GENEL HÜKÜMLER
Derneğin Adı, Merkezi,Şube ve Temsilcilikler
MADDE 1-Derneğin adı, “Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği”dir. Derneğin kısa adı “ORTAK AKIL”’dır.

Derneğin merkezi, Ankara’dadır. Derneğin adresi, “Moment Beştepe, Beştepeler Mahallesi, 32.Cadde, No:1, Ofis No:99 Yenimahalle / ANKARA” Dernek, Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir,

Derneğin Amaçları
MADDE-2.ORTAK AKIL ‘ın amacı;

2.1.Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politikadaki kazanımlarını da korumak suretiyle Atatürk ilkelerinin yaratıcı gücüyle ve ortak akıl yoluyla daha ileri ve daha uygar bir geleceğe, taşımak üzere, toplumsal liderlik, aydın sorumluluğu ve emek dayanışması olgularından hareketle, Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve toplumsal yapısının barış içinde gelişmesine, sürekli yenilenmesine, çağdaşlaşmasına ve güvenli bir yapıya kavuşmasına özenle ve özveriyle çaba göstermek.

2.2. ORTAK AKIL çalışmalarını bağımsız bir düşünce üretim merkezi olarak yürütmek, bilimsel, gerçekçi, yenilikçi, yapıcı ve kapsayıcı stratejik açılımları, somut bilgiye dayanan politika seçeneklerini ve etkili çözümlerini, gerek karar alıcılara, gerek özel, kamu ve sivil kuruluşlarına, firmalara, medya ve kamuoyuna sunmak,

2.3. ORTAK AKIL Türkiye’nin içerisinde bulunduğu coğrafyadaki güçlü ve zayıf yanları, karşı karşıya bulunduğu fırsat ve riskleri değerlendirerek, yeni fikirler, yeni bakış açıları geliştirmek ve karar alıcılara farklı strateji seçenekleri sunmaktır..

Derneğin Çalışma Konuları, Çalışma Biçimi ve Faaliyet Alanı
MADDE- 3. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterir.

3.1. Topluma, katma değer sağlayacak alanlarda araştırma ve incelemeler yapabilir ve uygulayabilir. Sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonomik, ticari ve sınai işbirliğini arttırmaya öncülük edecek çalışma grupları oluşturabilir.

3.2. Yurt içinde ve yurt dışında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kurarak üyelerinin görüş ve önerilerini ilgili karar odaklarına duyurarak kabul görmesi için girişimlerde bulunabilir.

3.3. Türkiye’nin uluslararası platformlarda tanıtılması ve ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile önemli noktalarda temsilcilikler ve şubeler açabilir, çalışmalar yapabilir.

3.4. Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok taraflı uluslararası ilişkilerinde kültürel, toplumsal, siyasal iletişim stratejileri geliştirmesine, ilgili kuruluşların anılan stratejik iletişim faaliyetlerini icra etmesine destek olur. Bu çerçevede ORTAK AKIL bünyesinde, bölgesel ve küresel anlamda Türkiye’yi ilgilendiren konular üzerine jeopolitik tartışmalar, bilgilendirme toplantıları, beyin fırtınaları, seminerler, paneller ve konferanslar düzenlenebilir. Bu kapsamda sağlanan karşılıklı bilgi akışı ile ORTAK AKIL, Türkiye’nin dünya ile iletişim kanallarının açılmasını ve yararlı gördüğü mesajların iletilmesini sağlar.

3.5. ORTAK AKIL, toplumun ihtiyacı olan bilgiyi üretir, var olan bilgi yığınları içinde ihtiyaç duyulan bilgiyi seçer ve analiz eder. ORTAK AKIL, toplumun yararına olacak bilgi ve analiz ürünlerini yazılı ve elektronik medya kanalı ile paylaşır. Bu çerçevede ORTAK AKIL, kamu kurumları ve belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara ve iş dünyasına profesyonel raporlar yayınlar, kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan projeleri hazırlar.

3.6. ORTAK AKIL, ilgi alanlarında her türlü süreli ve süresiz yayıncılık yapar. Bu çerçevede, bilimsel yayınlar, periyodik dergi ve bültenler hazırlar. Talep halinde, ülke ve sektör raporları hazırlar. Kitap ve broşürler basar. ORTAK AKIL yayınları, temelde Türkçe ve İngilizce olmakla birlikte farklı dil ve alanlarda da yayınlar da yapılabilir..

3.7. Akademik-bilimsel, çeşitli sektörlerde ORTAK AKIL uzmanlarının ilgi alanları çerçevesinde sektörel ve ülkesel danışmanlık, düzenli sözlü bilgilendirme, düzenli yazılı raporlar, yayınlar ya da seminer ve konferanslar şeklinde danışmanlık hizmetleri verilebilir.

3.8. Ülke gündeminde bulunan ekonomik, sosyal, vb. konularda oluşturulan görüşleri kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için; her türlü iletişim, temsil, koordinasyon ve bilgi paylaşımı kapsamında; görsel, işitsel, yazılı veya elektronik iletişim, sosyal paylaşım araçları gibi bireysel veya kitlesel iletişim araçlarından yararlanabilir. Toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar düzenleyebilir. Bilimsel araştırma ve çalışmalar yapar ve bunları yayımlayabilir.

3.9. Derneğin gelirlerini artırmak için; her türlü iktisadi, tarımsal, sosyal, ticari, sınaî ve benzeri işletmelerin/tesislerin yapılabilirliklerini araştırabilir, analizler yaptırabilir, etüt ve projelerini yapabilir, tesislerini kurabilir/kurdurabilir veya işletebilir.

3.10. Bilimin gelişmesini ve ileri teknolojinin kamu hizmetlerine yerleşebilmesini teminen; yurt içinde ve yurt dışında her türlü patent, imtiyaz, know-how, telif hakları ve sair hakları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir.

3.11.Dernekler Kanunu’na, ilgili mevzuata ve tüzüğe uygun olmak kaydıyla ve derneğin amaçları doğrultusunda şartlı ya da şartsız bağış kabul edebilir, yine aynı kanun ve mevzuata uygun olmak kaydıyla bağış yapabilir.

3.12. Gerekli izinleri almak kaydıyla, Dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınmazları satın alabilir her türlü ayni hakka sahip olabilir, gerektiğinde ipotek tesis edebilir, kiralayabilir, kullanım hakkını alabilir ya da işletebilir, sahip olduğu ya da olacağı taşınmazları kiraya verebilir, lokal ve diğer sosyal tesisler açabilir işletebilir veya müstecir vasıtasıyla gelir temin edebilir, Derneğin amaçları doğrultusunda iktisadi işletme ve/veya ticari şirket kurabilir, kurulmuş veya kurulacak olan ticari şirketlere ortak olabilir, kredi alabilir, borçlanmak için her türlü hukuksal eylem ve işlemi yapabilir.

3.13. ORTAK AKIL, faaliyet ve uzmanlık alanlarında danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak amacıyla vakıf kurabilir.

3.14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

3.15. Mevzuat gereği alınması gereken izinlere sahip olmak ve gereken bildirimleri yapmak koşulu ile uluslararası faaliyetlerde bulunabilir. Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir, amacına uygun olmak koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak uluslararası düzeydeki federasyonlar ile uluslararası düzeydeki dernek, kuruluş ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olabilir.

BÖLÜM II – ÜYELİK HÜKÜMLERİ
Derneğe Üye Olma ve Üyelik İşlemleri
Kısım I- Asli Üyelik
MADDE- 4. 1. Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Mevzuatın ve Tüzüğün öngördüğü koşulları taşıyan, Dernek Yönetim Kurulunun uygun gördüğü her gerçek ve tüzel kişi Derneğe üye olmak hakkına sahiptir.

4.2. Dernek üyeliğine başvurmak isteyen kişilerin Dernekler Kanunu’nun aradığı koşulların yanı sıra, aşağıdaki koşulları da bir arada taşımaları gereklidir:

-Üye olabilmek için 2 üye tarafından Dernek Yönetim Kurulu’na takdim edilmek gerekmektedir.
-Üye adayının durumu değerlendirilerek, Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde karar alınır.

Üyelerin Hakları
MADDE- 5.1. Her üyenin dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma ve Genel Kurul’da bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

5.2. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişiliğin yönetim kurulunca belirlenen kişi, tüzel kişi adına oy kullanır. Bu kişinin görev süresi sona erdiğinde tüzel kişilik tarafından yeni temsilci belirlenir.

Üyelerin Yükümlülükleri
MADDE- 6. Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

6.1.Ödenti Verme Borcu: Üyeler, derneğe ilk üye olduklarında giriş ödentisi olarak en az 500 TL ve yıllık aidat olarak ise 500 TL öderler. Bu miktarları değiştirmeye Genel Kurul yetkilidir.

6.2.Diğer Yükümlülükler: Üyeler, Dernek Tüzüğü’ne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
Kısım II- Onursal Üyelik
MADDE- 7.Asli üyelik koşullarını taşıyan Derneğin amaçları ve çalışma konuları doğrultusunda; Dernek yararına hizmetlerde bulunan, topluma büyük hizmetler veren, toplum için değerli çalışmalar yapan, eserler sunan, üniversite, kamu sektörü, özel sektör ya da iş dünyasında önemli görevlerde bulunan kişilere, Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler, Danışma Kurulu’na seçilebilir ve Genel Kurul’a katılabilirler ancak oy kullanma hakları yoktur. Onursal üyeler giriş ödentisi ve yıllık aidat ödemekle yükümlü değildir.
Üyelikten Çıkma
MADDE- 8.Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma ve Geri Alınma
MADDE- 9.1. Üyeliğin sona ermesi

a) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

b) Dernek içi ve dışındaki tutumları, davranışları, söylemleri ile veya kişisel ya da ticari yaşamlarına ilişkin kamuya yansıyan tutum, davranış ve eylemleriyle yasalara, Dernek Tüzüğüne, yerleşik ya da Dernek tarafından ilan edilmiş İş Ahlakı ilkelerine, yerleşmiş meslek geleneklerine aykırı davranışlar içinde bulunanlar; bu tür davranışlarla Derneğin adına, onuruna, imajına ve değerlerine zarar verecek sonuçlara yol açanlar; Dernek üyeleri veya yöneticilerine yönelik olarak kişisel çıkar amaçlı veya haksız sözlü veya fiili saldırı gerçekleştirenler; bilgisi ve onayı ile kendisine verilmiş olan Dernek içi görevleri haklı ve kabul edilebilir bir gerekçeye dayanmaksızın yerine getirmeyenler; Dernek çatısı altında şahit olduğu olayları, vakıf olduğu konuları ve Derneğe ya da kişilere ait özel bilgileri izinsiz olarak kendisi ya da başkalarının çıkarları için kullandığı belirlenenler, Yönetim Kurulu’nca; şüphe edilen hususta inceleme ve değerlendirme yapmak üzere Disiplin Kurulu’na gönderilir. Disiplin Kurulu, üyenin durumunu araştırır. Gerek görür ise üyenin savunmasını ister. Disiplin Kurulu, üyenin çıkarılmasına karar verirse, bu tavsiye kararı, işlem yapmak üzere Yönetim Kuruluna tebliğ edilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir.

c) Toplam borcu yıllık aidat bedelinin 2 (iki) katını aşan üyeye iadeli taahhütlü ihtar gönderilir. İhtarın eline ulaşmasından itibaren 2 (iki) ay içerisinde borcunu ödememesi durumunda üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

BÖLÜM III – DERNEĞİN ORGANLARI

Dernek Organları
MADDE- 10.Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
10.1.Genel Kurul
10.2.Yönetim Kurulu
10.3.Denetim Kurulu
10.4.Disiplin Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
MADDE- 11.1 . Genel Kurul,
Derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul; Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

11.2. Olağan Genel Kurul,
Her yıl Ekim ayı içerisinde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

11.3. Çağrı Usulü
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulunun kararı üzerine bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

11.4.Toplantı Usulü
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişiliğin, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
MADDE- 12. Genel Kurul’da aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri ve diğer konulardaki kararlar açık olarak oylanır. Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
MADDE- 13. Derneğin en yetkili organı olarak dernek amaçlarının gerçekleşmesi için bütün tedbirleri ve kararları alabilir, diğer dernek organlarını ve kuruluşlarını her zaman denetleyebilir ve haklı sebeplerle görevden alabilir. Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. Ayrıca aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
13.1. Dernek organlarının seçilmesi,
13.2.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
13.3.Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
13.4.Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
13.5.Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ve borçlanma hususunda, Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
13.6.Yönetim Kurulu tarafından dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönergelerin inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
13.7.Dernek, Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
13.8.Derneğin federasyonlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
13.9.Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
13.10.Derneğin vakıf kurması,
13.11.Derneğin fesih edilmesi,
13.12..Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13.13..Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri
MADDE- 14. 1.Yönetim Kurulu, on beş asıl ve on beş yedek üye olarak, bir yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurulca seçilir.
14.2.Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak kendi arasında başkan, genel sayman, genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarını belirler.
14.3.Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi koşuluyla başkan tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir.
14.4.Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin en çok oy alan üyeden başlamak üzere sırasıyla göreve çağrılması mecburidir.
14.5. Derneğin temsil edilmesi ve bu hususta yönetim kurulu başkanına yetki verilmesi,
14.6. Dernek ve dernek kuruluşlarının faaliyetlerini sürekli izleyerek Derneğin amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla gerekli görülen bütün çalışmaların yapılması ve kararların alınması,
14.7. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapılması ve gelecek döneme ait bütçenin hazırlanarak genel kurula sunulması,
14.8. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönergelerin hazırlanarak Genel Kurul onayına sunulması,
14.9. Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın alınması veya derneğe ait taşınır ve taşınmaz malların satılması, bina veya tesis inşa ettirilmesi, kira sözleşmeleri yapılması, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirilmesi,
14.10. Dernek amaçları doğrultusunda şirket, vakıf, iktisadi işletme ve araştırma merkezleri kurulması konularında Genel Kurul’a teklif götürülmesi,
14.11. Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında, gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açılması,
14.12. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan faaliyet raporunun düzenlenerek, genel kurula sunulması,
14.13. Bütçenin uygulanmasının sağlanması,
14.14. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14.15. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılması,

Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

14.16. Yönetim Kurulu adına Derneği temsil etmek, gerekirse derneğin yönetimi ve temsili için Yönetim Kurulu Üyelerinden birine yetki vermek,
14.17. Derneğin ve kurmuş olduğu vakıf, iktisadi işletme, şirket ve araştırma merkezlerinin; dernek amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesi için dernek kuruluşları arasında ve dernek ile diğer kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
14.18. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yürütmek ve her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu’na sunmak,
14.19. Bütçenin uygulanması ile ilgili işlemleri yürütmek, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak,
14.20. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönerge taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak,
14.21. Bina veya tesis inşa ettirmesi, kira sözleşmesi yapılması, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirilmesi, taşınmaz mal satın alınması veya derneğe ait taşınır ve taşınmaz malların satılması konularındaki teklifleri Yönetim Kurulu’na sunmak,
14.22. Vakıf, şirket, işletme ve araştırma merkezleri kurulması, Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açılması ile ilgili teklifleri Yönetim Kurulu’na sunmak,
14.23. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve kurullarda alınan kararları uygulamak, uygulanmasını izlemek ve kurullara bilgi vermek

14.24. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında Yönetim Kurulu’na teklif hazırlamak
14.25. Dernek personelinin atanması ve işten çıkarılması ile ilgili işlemleri yapmak,
14.26. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri
MADDE-15.1. Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.
15.2. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin en çok oy alan üyeden başlamak üzere sırasıyla göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

15.3. Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

15.4. Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurul’un toplantıya olağanüstü çağırılmasını ister.

Kısım IV – Disiplin Kurulu
Disiplin Kurulu’nun Oluşumu
MADDE- 16.1. Disiplin Kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri, Dernek üyeleri arasından, Genel Kurul tarafından 1 yıl için gizli oy ile seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin en yüksek oy alandan başlayarak göreve çağırılması zorunludur. Yedek üyelerin eşit oy almış olması durumunda eşit oy almış yedek üyeler arasında kura çekilir.
16.2. Disiplin Kurulu seçildikten sonra, ilk toplantısında görev dağılımı yapar. Açık oyla yapılan oylama sonucunda bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.
Disiplin Kurulu Toplantıları
MADDE- 17.Disiplin Kurulu, ihtiyaç doğması halinde ve Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu, çoğunluğu sağlamış olur.
Disiplin Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
MADDE- 18.1-a)Tüzüğün 9.1.b maddesi uyarınca üyelikten çıkarılmayı gerektirecek eylemlerde bulunan Dernek üyeleriyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu veya üye şikayetlerini gündemine almak, değerlendirmek, gerekli gördüğü takdirde kanıt niteliğinde belgelere, yayınlara ve yazılı ifadelere başvurmak, tanıkları dinlemek, gerekli hukuki ve idari araştırmayı yaparak tavsiye niteliğindeki kararını Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek,
1-b)Dernek üyeleri arasında, Dernek faaliyetlerine ilişkin olarak veya Dernek çatısı altında çıkabilecek anlaşmazlıklar, ithamlar ve Dernek ya da Dernek üyelerinin onurunu zedeleme ihtimali olan gelişmeler, tartışmalar, sataşmalar veya anlaşmazlıklarla ilgili olarak; bu konuda yapılmış başvuru söz konusu olduğu takdirde Tüzük ve ilgili mevzuat doğrultusunda hakemlik yapmak veya yaptırım gerektiren hususlarda tavsiye kararı oluşturup Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek,
1-c)Dernek organları arasında çıkabilecek uyumsuzluk veya anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak,
1-d) Derneğe ait dokümanlar, yayınlar, afişler, beyanlar ve benzeri dışa dönük bildirim veya sunumlarda Tüzüğe aykırı olduğu iddia edilecek unsurlarda görüş oluşturmak ve bu konuda Yönetim ve Denetim Kurulları’na yazılı bildirimde bulunmak.
1-e) Davet edildikleri takdirde, Yönetim veya Denetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın gözlemci ve bilirkişi sıfatıyla katılmak ve gerekli hallerde katkıda bulunmak.
Kısım V- Onur Kurulu
MADDE- 19.Onur Kurulu, bilimsel çalışma ve araştırmalarıyla tanınan ve Ülkemizin siyasetine, ekonomisine, mülki idaresine, diplomasisine, sanatına, eğitimine önemli katkılarda bulunmuş ve bulunan kişiler arasından, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir organdır.
Onur Kurulu, Derneğin daha büyük hedefler belirlemesi ve bu hedeflere ulaşması ile Dernek kimliğinin ve saygınlığının güçlendirilmesi yönünde Yönetim Kuruluna gerekli politika önerilerinde ve tavsiyelerde bulunur.
Onur Kurulu yönetim kurulunca seçilmiş onursal üyelerden oluşur.
Kısım VI – İhtiyari Organ Oluşturulması
MADDE- 20.Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde; komite, kurul, konsey ve çalışma grupları oluşturabilir. Oluşturulan bu ihtiyari birimler, yine Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılabilir. Yönetim Kurulu’nun oluşturabileceği komite, kurul, konsey ve çalışma gruplarına, Tüzüğün 10. maddesinde belirtilen Dernek Organlarının görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Oluşturulan ihtiyari birimlerin görev ve yetkileri yönetmelikler ile belirlenir.
Genel Sayman Görev ve Yetkileri
MADDE21.1. Dernek, Yönetim Kurulu üyeleri arasından derneğin mali iş ve işlemlerini düzenlemek ve yürütmekle sorumlu bir Genel Sayman belirlenir. Genel Sayman derneğin ve derneğin kurduğu, ortak ve üyesi olduğu vakıf, şirket ve işletmelerin mali durumlarını Yönetim Kurulu adına izlemek ve dernek ve kuruluşları ile ilgili konsolide mali durum raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulu başkanına sunmakla görevlidir. Ayrıca, aşağıda yazılı görevler Genel Sayman tarafından yerine getirilir.

21.2. Her faaliyet yılı sonunda derneğin ve kuruluşlarının bilanço ve gelir tablosu ile yıllık genel mali durum raporunu Yönetim Kurulu başkanına sunmak,

21.3. Derneğin mali iş ve işlemlerini yürütmek ve gelecek döneme ait bütçe taslağını hazırlayarak Yönetim Kurulu başkanına sunmak,

Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarının görevleri
MADDE- 22.1. Dernek faaliyetlerinin Yönetim Kurulu başkanı adına yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak üzere Yönetim Kurulu başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Genel Sekreter görevlendirilir. Ayrıca, Genel Sekreterin önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından olmak üzere, Genel Sekreter yardımcıları görevlendirilir. Genel Sekreter yardımcılarının görev alanı Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu başkanının onaylayacağı bir yönerge ile belirlenir. Aşağıda yazılı görevler Genel Sekreter tarafından yerine getirilir.

Genel Sekreterin görevleri

22.1.1. Derneğin faaliyetlerini Yönetim Kurulu başkanı adına dernek amaçları doğrultusunda ve mevzuata uygun olarak yürütmek, vakıf, işletme, şirket ve araştırma merkezleri gibi dernek kuruluşları arasında ve dernek ile diğer kuruluşlar arasında sürekli koordinasyonu sağlamak,

22.1.2. Derneğin binalarının, ulaşım araçları ile diğer araç ve gereçlerinin bakımlı ve kullanıma hazır durumda bulunmasını sağlamak,

22.1.3.Derneğin idari işlemlerini yürütmek ve dernek personelinin amiri olarak personelin görevlerinin kural, emir ve talimatlara uygun olarak verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak,

22.1.4.Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve kurullarda alınan kararların kayıtlarını tutmak, kararların uygulanmasını izleyerek Yönetim Kurulu başkanına bilgi vermek,

22.1.5.Dernek yetkili kurullarının aldığı kararların uygulanma durumu, dernek ve dernek kuruluşlarının faaliyetleri ile gelir ve giderleri hakkında yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak yönetim kurulu başkanına sunmak,

22.1.6.Yönetim Kurulunca belirlenecek diğer iş ve işlemleri yapmak
Derneğin Gelir Kaynakları
MADDE- 23.Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
23.1.Üye aidatları
23.2.Gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarının derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar
23.3.Dernek tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden sağlanan gelirler
23.4.Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
23.5.Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek için kurduğu işletmeler ve şirketlerin faaliyetlerinden elde edilen gelirler
23.6.Derneğin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte gerçekleştirdiği projelerden elde edilen gelirler
23.7.Diğer gelirler

Tutulacak Defterler
MADDE- 24.Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: (Dernekler Yönetmeliği EK- 10)-Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasına göre defter tutulması usulüne geçilmesi durumunda, tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1)-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2) -Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
MADDE- 25. Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, Derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Taşınmaz Mal Edinme
MADDE- 26. Dernek amacını gerçekleştirmek için faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde bağış veya satın alma yoluyla, taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir.

Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla Derneğe intikal eden taşınmaz mallar, dernek adına tapuya tescilden itibaren bir ay içerisinde mülki amirliğe bildirilir.

Derneğin Sandık Kurması ve Lokal Açması
MADDE- 27. Dernek, Dernekler Kanunu’nda belirtilen amaç ve şartlara uygun olarak Yardım Sandığı kurabilir.

Dernek mahallin en büyük mülki amirinden izin almak şartıyla lokal açabilir ve işletebilir.

Beyanname Verilmesi
MADDE- 28.Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” Dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü
MADDE- 29. Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” Yönetim Kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde Dernek Merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen)

“Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek Tüzüğünde yapılan değişiklikler de Tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi
MADDE- 30. Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
MADDE- 31.Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
MADDE- 32.Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla, Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri
MADDE-33.Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu Dernek iç örgütüdür.
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
MADDE-34.Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan Dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
MADDE-35.Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, yılda bir, Temmuz ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve Dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma
MADDE-36.Dernek, faaliyetlerini yürütmek amacıyla ve Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikler açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar
.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
MADDE-37.Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.
Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
MADE- 438.Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir.
Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek Merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
MADDE-39.Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda 04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış, 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Dernek Geçici Yönetim Kurulu
MADDE- 40. İlk Genel Kurulda Dernek organlarım oluşturulana kadar, Derneği temsil edecek ve Dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan; Dernek Geçici Yönetim Kurulu’nun ad ve soyadları ile görev unvanları aşağıda gösterilmiştir.

ADI VE SOYADI : GÖREV UNVANI :

A- GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :
1-ENİS TÜTÜNCÜ BAŞKAN
2-ARSLAN KAYA GENEL SAYMAN
3-HASAN KANBOLAT GENEL SEKRETER
4- CANİP SEVİNÇ GENEL SEKRETER YARDIMCISI
5-AYNUR DÜLGER ATAKLI. GENEL SEKRETER YARDIMCISI
6-ANLI ATAÖV GENEL SEKRETER YARDIMCISI
7- SAFFET ATİK GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Bu tüzük, 40 (kırk) maddeden ibarettir.

 

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...