Clicky

Faaliyet Alanları – Ortak Akıl Politika Geliştirme
Ortak Akıl Politika Geliştirme

Faaliyet Alanları

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterir:

Topluma, katma değer sağlayacak alanlarda araştırma ve incelemeler yapabilir ve uygulayabilir. Sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonomik, ticari ve sınai işbirliğini arttırmaya öncülük edecek çalışma grupları oluşturabilir.

Yurt içinde ve yurt dışında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kurarak üyelerinin görüş ve önerilerini ilgili karar odaklarına duyurarak kabul görmesi için girişimlerde bulunabilir.

Türkiye’nin uluslararası platformlarda tanıtılması ve ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile önemli noktalarda temsilcilikler ve şubeler açabilir, çalışmalar yapabilir.

Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok taraflı uluslararası ilişkilerinde kültürel, toplumsal, siyasal iletişim stratejileri geliştirmesine, ilgili kuruluşların anılan stratejik iletişim faaliyetlerini icra etmesine destek olur. Bu çerçevede ORTAK AKIL bünyesinde, bölgesel ve küresel anlamda Türkiye’yi ilgilendiren konular üzerine jeopolitik tartışmalar, bilgilendirme toplantıları, beyin fırtınaları, seminerler, paneller ve konferanslar düzenlenebilir. Bu kapsamda sağlanan karşılıklı bilgi akışı ile ORTAK AKIL, Türkiye’nin dünya ile iletişim kanallarının açılmasını ve yararlı gördüğü mesajların iletilmesini sağlar.

ORTAK AKIL, toplumun ihtiyacı olan bilgiyi üretir, var olan bilgi yığınları içinde ihtiyaç duyulan bilgiyi seçer ve analiz eder. ORTAK AKIL, toplumun yararına olacak bilgi ve analiz ürünlerini yazılı ve elektronik medya kanalı ile paylaşır. Bu çerçevede ORTAK AKIL, kamu kurumları ve belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara ve iş dünyasına profesyonel raporlar yayınlar, kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan projeleri hazırlar.

ORTAK AKIL, ilgi alanlarında her türlü süreli ve süresiz yayıncılık yapar. Bu çerçevede, bilimsel yayınlar, periyodik dergi ve bültenler hazırlar. Talep halinde, ülke ve sektör raporları hazırlar. Kitap ve broşürler basar. ORTAK AKIL yayınları, temelde Türkçe ve İngilizce olmakla birlikte farklı dil ve alanlarda da yayınlar da yapılabilir..

Akademik-bilimsel, çeşitli sektörlerde ORTAK AKIL uzmanlarının ilgi alanları çerçevesinde sektörel ve ülkesel danışmanlık, düzenli sözlü bilgilendirme, düzenli yazılı raporlar, yayınlar ya da seminer ve konferanslar şeklinde danışmanlık hizmetleri verilebilir.

Ülke gündeminde bulunan ekonomik, sosyal, vb. konularda oluşturulan görüşleri kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için; her türlü iletişim, temsil, koordinasyon ve bilgi paylaşımı kapsamında; görsel, işitsel, yazılı veya elektronik iletişim, sosyal paylaşım araçları gibi bireysel veya kitlesel iletişim araçlarından yararlanabilir. Toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar düzenleyebilir. Bilimsel araştırma ve çalışmalar yapar ve bunları yayımlayabilir.

Derneğin gelirlerini artırmak için; her türlü iktisadi, tarımsal, sosyal, ticari, sınaî ve benzeri işletmelerin/tesislerin yapılabilirliklerini araştırabilir, analizler yaptırabilir, etüt ve projelerini yapabilir, tesislerini kurabilir/kurdurabilir veya işletebilir.

Bilimin gelişmesini ve ileri teknolojinin kamu hizmetlerine yerleşebilmesini teminen; yurt içinde ve yurt dışında her türlü patent, imtiyaz, know-how, telif hakları ve sair hakları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir.

Dernekler Kanunu’na, ilgili mevzuata ve tüzüğe uygun olmak kaydıyla ve derneğin amaçları doğrultusunda şartlı ya da şartsız bağış kabul edebilir, yine aynı kanun ve mevzuata uygun olmak kaydıyla bağış yapabilir.

Gerekli izinleri almak kaydıyla, Dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınmazları satın alabilir her türlü ayni hakka sahip olabilir, gerektiğinde ipotek tesis edebilir, kiralayabilir, kullanım hakkını alabilir ya da işletebilir, sahip olduğu ya da olacağı taşınmazları kiraya verebilir, lokal ve diğer sosyal tesisler açabilir işletebilir veya müstecir vasıtasıyla gelir temin edebilir, Derneğin amaçları doğrultusunda iktisadi işletme ve/veya ticari şirket kurabilir, kurulmuş veya kurulacak olan ticari şirketlere ortak olabilir, kredi alabilir, borçlanmak için her türlü hukuksal eylem ve işlemi yapabilir.

ORTAK AKIL, faaliyet ve uzmanlık alanlarında danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak amacıyla vakıf kurabilir.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

Mevzuat gereği alınması gereken izinlere sahip olmak ve gereken bildirimleri yapmak koşulu ile uluslararası faaliyetlerde bulunabilir. Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir, amacına uygun olmak koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak uluslararası düzeydeki federasyonlar ile uluslararası düzeydeki dernek, kuruluş ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olabilir.

Sosyal Medya

Bizi takip edin, birlikte daha güçlüyüz...